Prof. Dr.-Ing. Yi Xin

School of Architecture (Southeast University)

Address

Prof. Dr.-Ing. Yi Xin
Sipailou2, School of Architecture, Southeast University
210096 Nanjing
China

Telephone+8618626454786
Fax+862583792082
Emailxinyi.tum@qq.com
CVDownload
Prof. Dr.-Ing. Yi Xin